Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

defenceless
defenceless
Tak jakbym nie wiedziała, że im głośniej krzyczymy, że nasze życie jest dobre, tym po prostu bardziej próbujemy przekonać samych siebie.
— "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna iluzja"
defenceless
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless
defenceless
1897 e138 500
defenceless
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viainsomniahumanstory insomniahumanstory
defenceless
defenceless
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
defenceless
Reposted fromconchiglia conchiglia vianotnow notnow
defenceless
2718 4ad8
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viablonde-troubelle blonde-troubelle
defenceless
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viapianistka pianistka
defenceless
defenceless
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viainsomniahumanstory insomniahumanstory

May 08 2017

defenceless
Reposted fromfungi fungi viabanshe banshe
defenceless
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viabanshe banshe
defenceless
8625 ad1c
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viabanshe banshe
defenceless
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
defenceless
4485 fd3f 500
I need some sleep
You can't go on like this...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl