Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

defenceless
1179 b9ce
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapdr320 pdr320
defenceless
3989 18c4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapdr320 pdr320
8567 1f6e
Reposted fromkittesencula kittesencula viamayamar mayamar

January 21 2018

defenceless
3938 60f3 500
defenceless
defenceless
7728 2e29 500
Reposted from4777727772 4777727772 viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless
defenceless
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viagreens greens
defenceless
9101 0561 500
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj viagreens greens
defenceless
defenceless
defenceless
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
0732 780b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagreens greens
defenceless
9629 a7f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianotnow notnow
defenceless
9016 6013 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianotnow notnow
defenceless
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna vianotnow notnow
defenceless
9630 0d1f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianotnow notnow
defenceless

January 13 2018

defenceless
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl