Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

defenceless
8559 7904 500

March 18 2017

defenceless
7124 5ded 500
Reposted fromtfu tfu viazelbekon zelbekon
defenceless
Reposted fromneon neon viastonerr stonerr
3198 5405 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viapiehus piehus
defenceless
Reposted fromaniczorka aniczorka viapiehus piehus
3767 6ac4
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapiehus piehus
defenceless
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
defenceless
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows vianotnow notnow
defenceless
Reposted fromtgs tgs viablonde-troubelle blonde-troubelle

March 17 2017

defenceless
0008 0009
Reposted fromlenka024 lenka024 viauaremyheaven uaremyheaven
defenceless
8995 ba4b 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viablonde-troubelle blonde-troubelle

March 12 2017

3445 cba0 500
Reposted fromerial erial viaHypothermia Hypothermia

March 11 2017

defenceless
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna vialaaadyinblack laaadyinblack
defenceless
5292 af74
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaaadyinblack laaadyinblack
defenceless

March 05 2017

defenceless

Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.

Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.

— Pokolenie ikea
Reposted fromcasanovared casanovared viaglamorous glamorous
defenceless
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans: "Papierowe marzenia"
Reposted frompensieve pensieve vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl