Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

defenceless
3928 d3e7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
defenceless
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viamuzyczka muzyczka
defenceless
0326 e06b 500
defenceless
Ten świat na trzeźwo nie ma nic do zaoferowania.
— Winterfell-Filipek
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
defenceless
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
defenceless
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viauaremyheaven uaremyheaven

July 03 2017

defenceless
7665 32f6
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutline outline
defenceless
7172 ef4b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
defenceless
defenceless
Świat przestaje istnieć dla człowieka zakochanego, i to zarówno w sytuacji, gdy wszystko układa się dobrze, jak i wtedy, gdy układa się źle.
— Alice Munro, Za kogo ty się uważasz?
Reposted fromvaka vaka viaaanetaxx aanetaxx
defenceless
7279 4a3d
Reposted fromtfu tfu viasiostra siostra
defenceless
3293 cb66 500
defenceless
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock viaitmakesmecalm itmakesmecalm

July 01 2017

defenceless
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viablonde-troubelle blonde-troubelle
defenceless
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapianistka pianistka
defenceless
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana viapianistka pianistka
defenceless
defenceless
6135 a329
Reposted frommaking-love making-love viadontaskmewhy dontaskmewhy
defenceless
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee vianotnow notnow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl